Pēdējo reizi tika atjaunots: 2021.11.24.

Šī vietne (“E-vietne”) pieder un to pārvalda Fonds “Dzīve Bez Parādiem” (40008307391), kas reģistrēts Rīgā, Jūrmalas gatve 82 k-1, 124, LV-1029 (Latvija), turpmāk, “mūsu, mēs” un “Fonds”.
Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) veido juridiski saistošu līgumu ("Līgums") starp Jums (“Lietotājs”) un mums, kas regulē piekļuvi E- vietnei un tās izmantošanu, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties pakalpojumus E-vietnē. Tāpēc, izmantojot E-vietni, šie noteikumi uz Jums attieksies automātiski. Pārliecinieties, ka pirms E-vietnes lietošanas Jūs esat rūpīgi izlasījis šos Noteikumus. Lietojot un piekļūstot jebkurai E-vietnes lapai vai tās daļai, Jūs nepārprotami piekrītat ievērot visus šos Noteikumus, tajā skaitā Privātuma politiku, un ka tie Jums ir saistoši.
Ja Jūs nepiekrītat mūsu Noteikumiem, Jums nav atļauts piekļūt vai izmantot E-vietni.
Iesakām izdrukāt vai saglabāt šos Noteikumus. Aktuālā šo Noteikumu versija ir vienmēr pieejama mūsu E- vietnē.

Noteikumi sastāv no sekojošiem punktiem:

 • Lietošanas noteikumi
 • Pakalpojuma maksa
 • Palīdzības pakalpojuma līguma noslēgšana
 • Apmaksa
 • Ziedošana
 • Palīdzības pakalpojuma sniegšana
 • Atteikuma tiesības
 • Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana
 • Intelektuālais īpašums
 • Noteikumu grozījumi
 • Lietotāju atbalsta serviss un kontakti

1. LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1.1. E-vietnes lietošana ir bezmaksas.
1.2. Ziedojumu veikšana notiek bez reģistrācijas un ir bezmaksas pakalpojums.
1.3. Reģistrācija E-vietnē ar mērķi saņemt palīdzību ir maksas pakalpojums.
1.4. Reģistrējoties E-vietnē, Jums ir pienākums sniegt precīzu, patiesu un pareizu informāciju par sevi, kā arī atjaunot to, kad tā mainās, nosūtot to mums uz e-pasta adresi: info@bezparadiem.lv. Detalizētāka informācija par datiem, kas Jums jāsniedz, ir atrodama mūsu Privātuma politikā.
1.5. Ja mums rodas aizdomas, ka ir pārkāpts kāds no Noteikumu punktiem, mēs saglabājam tiesības atcelt vai apturēt pakalpojuma sniegšanu uz izmeklēšanas laiku.
1.6. Piekļuvi E-vietnei un tās izmantošanu, ieskaitot lapu apskatīšanu, saziņu ar mums, informācijas lejupielādi un reģistrācijas veikšanu E-vietnē, lietotāji veic vienīgi personiskiem mērķiem.
1.7. E-vietne patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā. Pēdējais datums, kurā Noteikumi tika izmainīti, ir norādīts Noteikumu sākumā.


2. PAKALPOJUMA MAKSA
2.1. E-vietnes lietošana un ziedošana ir bezmaksas pakalpojums.
2.2. Reģistrācija palīdzības saņemšanai (“Reģistrācija”) ir maksas pakalpojums.
2.3. Reģistrācijas maksa ir norādīta pieteikuma lapā.
2.4. E-vietne var mainīt Reģistrācijas maksu jebkurā laikā.


3. PALĪDZĪBAS PAKALPOJUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA
3.1. Reģistrācijas pakalpojuma līgums starp Jums un Fondu tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Jūs E-vietnē aizpildiet pieteikuma formu, izvēlas apmaksas veidu, iepazīstas ar šiem Noteikumiem un nospiediet pogu „Pieteikties“. Līgums ir spēkā, kamēr no tā izrietošie pienākumi netiks pilnībā izpildīti. Gadījumos, kad Pasūtītājs nepiekrīt visiem noteikumiem vai to daļai, Pakalpojuma iegāde viņam ir aizliegta.
3.2. Reģistrācija palīdzības pakalpojumam uzskatāma par pilnīgi noformētu pēc pogas „Uz apmaksu” nospiešanas un maksājuma saņemšanas, par ko Lietotājs tiks informēts, saņemot savā norādītajā e-pasta adresē reģistrācijas apstiprinājumu.

APMAKSA
4.1. Lietotājs reģistrācijas pieteikumu var apmaksāt, izmantojot maksājuma karti vai veicot bankas pārskaitījumu uz norādītajiem rekvizītiem.
4.2. Maksājumi tiek veikti ar maksājuma metodēm, kurus nodrošina trešās puses - mūsu partneri, kas garantē drošus un uzticamus pārskaitījumus. Fonds neiegūst piekļuvi Lietotāja bankas vai kredītkartes informācijai.
4.3. Pēc tam, kad reģistrācijas pasūtījums ir iesniegts un apmaksāts, Lietotājs saņem uz epastu reģistrācijas apstiprinājumu.


ZIEDOŠANA
5.1. Ziedojumus var veikt cilvēki no visas pasaules.
5.2. Visi ziedotie līdzekļi tiek novirzīti cietušo palīdzībai.
5.3. Veiktie ziedojumi nav atceļami un atgriežami.
5.4. Fonda administratīvie izdevumi tiek segti no citiem finanšu avotiem.


6. PALĪDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA
6.1. Reģistrācija pakalpojumam ir pieejama sākot no 18 gadu vecuma.
6.2. Reģistrācija palīdzības sniegšanai tiek piedāvāta tikai Latvijas rezidentiem.
6.3. Palīdzības sniegšana ir pieejama tikai fiziskām personām, kurām ir nenokārtotās parādsaistības pret juridiskām personām, saskaņā ar abpusēji noslēgto līgumu.
6.4. Pēc palīdzības vienošanās noslēgšanas, Lietotājs var pretendēt uz palīdzību līdz 5 000 EUR apmērā esošo parādsaistību dzēšanai, sedzot vienlaicīgi līdz 3 parādsaistībām.
6.5. Piesakoties palīdzībai, Lietotājs apņemas neuzņemties jaunās parādsaistības un turpināt ievērot noslēgto vienošanos ar kreditoriem.


ATTEIKUMA TIESĪBAS
7.1. Jums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Palīdzības pakalpojuma vienošanās noslēgšanas dienas ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Noteikumiem, nesniedzot atkāpšanās pamatojumu. 14 dienu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Reģistrācijas maksa tiek atgriezta uz Jūsu bankas kontu, no kura bija veikts maksājums.
7.2. Lietotājs paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu Fondam, nosūtot aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu pa pastu uz Fonda juridisko adresi vai pa e-pastu uz Fonda epasta adresi info@bezparadiem.lv.
7.3. Izmantojot Mājaslapu, lejupielādēt atteikuma veidlapu var šajā saitē www.bezparadiem.lv/lv/veidlapas.


PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA
8.1. Neskarot obligāto patērētāju aizsardzības noteikumu piemērošanu, šos Noteikumus regulē Latvijas likumi.
8.2. Gadījumā ja starp Lietotāju un Fondu izceļas strīds, kas izriet no Līguma noteikumiem, Lietotājam ir tiesības vērsties pie mums ar sūdzību, rakstiskā vai citā rakstisku reproducēšanu pieļaujošā formā (e-pastā), norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, pretenzijas iemeslu un prasīto risinājumu. Mēs atbildēsim uz Jūsu sūdzību rakstiskā vai citā rakstisku reproducēšanu pieļaujošā formā (e-pastā) 15 dienu laikā.
8.3. Ja Lietotājs un Fonds nepanāk vienošanos par strīdīgu jautājumu, strīda atrisināšanai, Lietotājam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centrā.
8.4. Ja puses nepiekrīt Latvijas Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centrā lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā, kur strīds tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.5. Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nodrošina platformu alternatīvai strīdu izšķiršanai ārpus tiesas kārtībā, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr.
9. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
9.1. E-vietnes saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, izvēlnes, Web lapas, grafikas, krāsas, rīkus, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas tiešsaistes vietnei palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta.
9.2. Lietotājiem ir tikai atļauts apskatīt E-vietni un tās saturu. Lietotājiem ir atļauts veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un ir būtiska Evietnes un tā satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens E-vietnes publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai.
9.3. Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja Jūs interesē saišu uz Evietnes saturu izmantošanu publiski pieejamām tīmekļa lapām: info@bezparadiem.lv
10. NOTEIKUMU GROZĪJUMI
10.1. Fonds patur tiesības pārskatīt un mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos. Ja pēc mūsu ieskatiem grozījumi Noteikumos ir būtiski, Fonds paziņo par tiem Reģistrētiem lietotājiem 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās. Citi grozījumi un papildinājumi ir pieejami E-vietnē, un Jūs esat atbildīgs par šo Noteikumu regulāru pārbaudi. Ja jūs nepiekrītat Noteikumiem grozījumiem, Jūs varat pārtraukt šo Līgumu, nosūtot Fondam brīdinājumu 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums.


11. LIETOTĀJU ATBALSTA SERVISS UN KONTAKTI
Fonds “Dzīve Bez Parādiem”
Adrese: Latvija, Rīga, Jūrmalas gatve 82 k-1 - 124, LV-1029
E-pasts: info@bezparadiem.lv
Tālrunis: +37129533855